นโยบายการรับประกันสินค้า

1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าประเภท แรม,อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค บางยี่ห้อ จะให้การรับประกันแบบ Life Time (LT) ซึ่งจะรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน จนกว่าสินค้าดังกล่าวจะหยุดการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต (End of Life :EOL)

 


 

ระยะเวลาการให้การประกันการใช้งานตามประเภทสินค้า

 

สินค้า ระยะเวลาการให้การรับประกัน
คอมพิวเตอร์ประกอบ (Component) 3 ปี - 5 ปี
อุปกรณ์เสริม แอ็สเซสเซอรรี่ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์แก็ดเจ็ต 1 ปี - 3 ปี
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 3 ปี - 5 ปี

 

 

*รายละเอียดการให้การรับประกัน จะแสดงข้อมูลที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ

** สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามที่ได้มีการระบุจากบริษัทฯ

*** สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น